2

._14.В Какви Срокове се Внасят Авансовите Вноски по ЗКПО.

       • Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

     - За месеците януари, февруари и март – в срок до 15 април;

     - За месеците от април до декември – в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.

       • Тримесечните авансови вноски се внасят, както следва:

     - За първо и второ тримесечие – в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят (съответно 15 април и 15 юли);

     - За третото тримесечие – в срок до 15 декември;

            - За четвърто тримесечие – не се прави авансова вноска.

       • На данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата

година, се преотстъпва и съответната пропорционална част от определените авансови вноски.

       (виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник