2

._13.Как се Правят Промени в Декларираните Авансови Вноски. Как се Изчислява Превшението за Неправилно Изчислени и Внесени Авансови Вноски и Как се Олихвяват.

       • Данъчно задължените лица могат да подават декларации за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък.

       • Дължи се лихва, когато:

     - дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените месечни авансови вноски;

     - 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените тримесечни авансови вноски.

       • Лихва се дължи върху превишението над 20%, което се изчислява по следните формули:

            - За месечните авансови вноски: (виж пример *)

      

       където:

            А – е сумата, върху която се дължи лихва;

            Б – е дължимият годишен корпоративен данък;

            В – е общият размер на определените месечни авансови вноски за годината.

      

            - За тримесечните авансови вноски: (виж пример *)

      

      

      

       където:

            А – е сумата, върху която се дължи лихва;

            Б – е дължимият годишен корпоративен данък;

            В – е общият размер на определените тримесечни авансови вноски за годината.

       • Лихвата върху превишението е равна на законовата лихва и се дължи за периода от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване – от датата, следваща датата, на която изтича срокът за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември.

       (виж примери * и * от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник