2

._12.Как се Изчислява Месечна и Тримесечна Авансов Вноска по ЗКПО. Кога се Декларират Изчислените Авансови Вноски.

       • Месечните и тримесечните авансови вноски се определят по следните формули:

       където:

            АВ месечна – е месечната авансова вноска;

            АВ тримесечна – е тримесечната авансова вноска;

            ПДП – е прогнозната данъчна печалба за текущата година;

            ДС – е данъчната ставка на корпоративния данък.

            (виж пример *) (виж пример *)

       • При определяне на прогнозната данъчна печалба, не се включва:

            - очакваната данъчна печалба, произтичаща от контролирано чуждестранно дружество;

            - положителният счетоводен финансов резултат вследствие на трансфери на активи или дейност към друга част на предприятието извън страната, когато данъчното задължение от този резултат бъде разсрочено.

       • Определените по горните формули авансови вноски за текущата година, се декларират с годишната данъчна декларация за предходната година. Новоучредените дружества в резултат на преобразуване, декларират авансовите вноски със специална декларация, в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

       (виж примери * и * от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник