2

._10.В Какви Срокове и по Кои Сметки се Изплащат Дължимите по ЗКПО Данъци.

       • Дължимите корпоративен или алтернативен данък, данък при източника или върху разходите, се внасят от данъчно задълженото лице, по сметка на съответното поделение на НАП, съгласно седалището на лицето по регистрация.

       • Дължимите данъци се декларират и внасят в сроковете, определени за всеки един от тях, и се смятат за внесени в деня, в който са постъпили по сметките на НАП.

       • За невнесените в срок дължими данъци, в т.ч. и за авансовите вноски, се дължи наказателна лихва, която е равна на Законовата Лихва ( ОЛП + 10%).

       (чл.*; чл.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник