2

._9_.В Какъв Срок се Подава Годишната Данъчна Декларация. Какви са Приложенията към Годишната Данъчна Декларация.

       • Годишната данъчна декларация за текущата година се подава в срок до 31 март на следващата година, в поделението на НАП по седалището на данъчно задълженото лице.

       • Дължимият корпоративен данък за текущата година, намален с авансовите вноски, се внася в срок до 31 март на следващата година.

       • С годишната данъчна декларация, се подава и годишният отчет за дейността. (виж пример *)

       • Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не се подават от лица, които не са осъществявали дейност през годината.

       • В случаите, в които не е извършвана дейност през годината, но на някакво основание възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или задълженото лице желае да декларира други данни, предвидени в декларацията, тогава също се подава годишна данъчна декларация.

       • Към годишната данъчна декларация се прилагат и доказателства за платените данъци в чужбина. Това не се прилага за печалби/доходи от държави, с които в СИДДО е предвиден методът ”Освобождаване с прогресия” за избягване на двойно данъчно облагане.

       • Чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в България чрез място на стопанска дейност, в годишната данъчна декларация посочва всички свои собственици (физически лица), които притежават над 10% участие в капитала.

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

       (виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник