2

._8_.Как се Подават Всички Декларации по ЗКПО.

       • Образците на данъчните декларации и всички други документи по ЗКПО се утвърждават от Министъра на финансите.

       • Подаването на всички декларации по ЗКПО се извършва само по електронен път, а от 01.01.2022 г. се подават по реда и начина, определени в Закона за Статистиката (предаване на едно гише за всички институции – НАП, НСИ и Търговския Регистър).

       (чл.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник