2

._7_.Как се Определя Данъчната Основа за Облагане с Корпоративен Данък. Какво е Данъчна Печалба.

       • Данъчната основа е равна на данъчната печалба.

       • Данъчният финансов резултат е равен на счетоводния финансов резултат (съгласно приложимите счетоводни стандарти), намален с непризнатите за данъчни цели приходи и увеличен – с непризнатите за данъчни цели разходи, и ако той е с положителна стойност, се нарича данъчна печалба и съответно данъчна загуба, ако е с отрицателна стойност.

       • Данъчната печалба се определя за период от една календарна година, започваща на 01 януари.

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник