2

._4_.Кои са Видовете Данъци по ЗКПО и Какво се Облага с Тях.

       • С корпоративен данък се облага данъчната печалба.

       • С данък, удържан при източника, се облагат определени доходи на местни и чуждестранни юридически лица – доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от лихви, наеми, технически услуги, франчайз и факторинг, доходи от разпореждане с движимо и недвижимо имущество, доходи от услуги, права и неустойки и т.н.

       • С данък върху разходите се облагат представителни, социални и разходи за експлоатация на автомобили, които се използват за управленски нужди.

       • С алтернативен данък се облагат:

            - определени хазартни игри;

            - оперирането на кораби;

     - приходите от търговски сделки и от отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия. 

       • С данък върху таксиметров превоз на пътници се облагат лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, съгласно Закона за Местните Данъци и Такси, а за всички останали дейности в своя бизнес – те се облагат по общия ред.  (виж пример *)

       (чл.* от ЗКПО)

       (виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник