2

._2_.Кои са Данъчно Задължени Лица по ЗКПО.

       • Данъчно задължени лица са:

            - местните юридически лица и едноличните търговци;

     - чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в България, извършват разпореждане с имущество на това място на стопанска дейност или получават доходи с източник от България;

     - физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски стопани, но които не са регистрирани като еднолични търговци;

     - физически лица, упражняващи някои свободни професии, чийто обем на дейността изисква тя да се води по търговски начин – имат служители, активи и т.н., като нотариуси, ЧСИ и други;

     - работодателите и възложителите по договори за управление и контрол – за данъка върху социалните разходи, който превишава 60 лв. месечно за застраховки живот и 60 лв. месечно за ваучери за храна;

     - Народното събрание на Република България – за данъка върху допълнителните разходи на народните представители.

       • Неперсонифицираните дружества по ЗЗД (консорциуми и граждански дружества) и осигурителните каси, се приравняват на юридически лица.

       • За данъчно задължено лице се смята и всеки чуждестранен тръст, фонд или друго подобно образувание, което извършва стопанска дейност или извършва и управлява инвестиции и не може да бъде установен притежателят на дохода, който стои зад това образувание.

       (чл.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник