2

._1_.Кой се Облага с Корпоративен Данък Върху Печалбата.

       • С корпоративен данък се облага:

     - печалбата на местни юридически лица, включително и тези, които не са търговци по смисъла на Търговския Закон (ТЗ) – в т.ч. сдружения, фондации и т.н.; (виж пример *)

     - печалбата на чуждестранни юридически лица от място на стопанска дейност в България или от разпореждане с имущество на това място на стопанска дейност; (виж пример *)

     - определени доходи на местни и чуждестранни юридически лица с източник от България;

     - представителни разходи, социални разходи (над определен праг) и разходи за експлоатация на превозни средства, с които се осъществява управленска дейност;

     - дейността на организаторите на определени хазартни игри;

     - приходите от стопанска дейност по смисъла на ТЗ (в т.ч. и приходите от отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество) на бюджетните предприятия;

     - дейността по оперирането на кораби от лицата, осъществяващи морско търговско корабоплаване;

     - допълнителните разходи на народните представители.

       (чл.* от ЗКПО)

       (виж примери * и * от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник