ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 1506 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се смята за отклонение от данъчно облагане предоставянето на безлихвен кредит?

Фактическа Обстановка

Дружество с предмет на дейност покупко-продажба на недвижими имоти предоставя безлихвен кредит в размер на 300 000 евро на друго дружество. НАП извършва ревизия и начислява допълнителни приходи в размер на пазарния лихвен процент, като издава ревизионен акт с мотива, че става дума за отклонение от данъчно облагане. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 67 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на пети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар и с участието на прокурора Ч. С. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба подадена от "Дънхил Комерс България" ЕООД, чрез процесуалния си представител адв. Наумов срещу решение № 1060/20.02.2018 г. по адм. д. № 12848/2017 г. на Административен съд София-град /АССГ/, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА № Р-22002216005979-091-001/02.05.2017 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП София, изменен с Решение № 1701/27.10.2017 г. на Директора на дирекция "ОДОП" София, при ЦУ на НАП. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния закон. Подробни съображения излага в жалбата си. Моли обжалваното решение да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде постановено друго с което да бъде отменен ревизионния акт като незаконосъобразен.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на Дирекция "ОДОП" - София моли решението като правилно да бъде оставено в сила и да му бъдат присъдени разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационна жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата против РА № Р-22002216005979-091-001/02.05.2017 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП София, с който на търговското дружество са установени допълнителни задължения по ЗКПО в размер на 44 248,55 лв. и начислени лихви за забава в размер на 16 267,72 лв.

Съдът е обсъдил подробно събраните по делото доказателства и е възприел фактическа обстановка, съобразена с тях. От правилно установените факти съдът е направил обоснован извод за законосъобразно определяне в РА на задълженията по ЗКПО на ревизираното лице.

Страните не спорят по фактическата обстановка - в хода на ревизионното производство е установено, че през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. дружеството е отчело разходи за амортизации на моторна яхта Сranchi Atlantique, съответно в размер на 120 551,40 лв. и 120 551,40 лв. и 20 091,90 лв. Органите по приходите са установили, че от страна на дружеството не са представени доказателства за използването на притежаваната моторна яхта за дейността му, като след преглед на счетоводните сметки от група 70 "приходи" е установено, че за данъчни периоди 2010 г., 2011 г. и 2012 г. не са били отчетени приходи от отдаване под наем на яхтата и няма реализирани приходи от дейност във връзка с нейната експлоатация.

Направен е извод за неспазване на изискванията на чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО, поради което и на основание чл. 78 от ЗКПО данъчният финансов резултат за тези периоди е коригиран в посока на увеличение със сумите на неоснователно осчетоводените разходи за амортизации в посочените размери.

С ревизионния акт са определени и задължения, произтичащи от увеличение на финансовия резултат на дружеството за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г. във връзка с предоставен безлихвен кредит на "Ди енд Пи Партнерс" ЕООД. В хода на ревизията е установено, че между жалбоподателя в качеството му на заемодател и "Ди енд Пи Партнерс" ЕООД в качеството му на заемополучател, на 13.09.2010 г. е сключен договор за паричен заем за сумата от 300 000 евро, без да е определена лихва върху сумата. Съгласно раздел 11.3 от договора заемната сума следва да бъде предадена от заемодателя на заемополучателя в срок до 17.09.2010 г., като съгласно раздел V.1 от договора срокът за връщане на заема е до 17.09.2013 г., като в случай на забава от страна на заемателя, считано от 17.10.2013 г., същият дължи неустойка в размер на 2% капитализирана лихва върху стойността на непредадената сума за всеки ден забава. Установено е, че заемната сума е била преведена по банков път на 15.09.2010 г., като е установено също така, че дружеството жалбоподател е извършило прихващане на вземания по партидата на "Ди енд Пи Партнерс" ЕООД, съответно на 31.12.2010 г. със сума в размер на 30 677,51 евро и на 31.12.2014 г. в размер на 39 928,03 евро. Установено е също така, че двете търговски дружества са свързани лица по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК. Във връзка с предоставянето на кредит на свързано лице и неначисляването на лихви като задължение на заемополучателя към заемодателя органите по приходите са направили извод за отклонение от данъчно облагане по смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗКПО.

скрито платено съдържание: 1237 думи;