Инструкция за Ревизиите и Проверките от НОИ

(ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 3 АПРИЛ 2015 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ)

94
версия консолидирана от Kreston BulMar
версия консолидирана от Kreston BulMar