Директива 2014/86/ЕС на Съвета за Изменение на Директива 2011/96/ЕС относно Общата Система за Данъчно Облагане на Дружества Майки и Дъщерни Дружества от Различни Държави Членки

605
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar