Промени в осигуряването през 2021 г.

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 януари 2021 2173 уникалност: 86.8%

Както обикновено, в началото на всяка година, правим преглед на промените в осигурителното законодателство, които бяха приети с новия Закон за Бюджета на ДОО за 2021 г. Законът вече е приет и в тази статия ще разгледаме основните параметри на бюджета на ДОО, свързани с осигурителните вноски и осигурителния доход, както и някои промени, които той налага в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Осигурителни вноски

През 2021 г. процентите на осигурителните вноски за фонд Пенсии се запазват на нивата им от 2020 г. Размерът на вноските за фонд Пенсии е, съответно, 19,8% за родените преди 1 януари 1960 г., при  съотношение – 11,02% за сметка на работодателя и 8,78% за сметка на работника, и 14,8% за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22% към 6,58%. През 2021 г. работодателите няма да превеждат вноски към фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите. Отчита се, че във фонда има натрупани достатъчно средства, но, при тяхното намаляване, вноските към него може да бъдат възстановени. Промяна на съотношението между работодател и работник (60/40) за останалите осигурителни фондове, както и размера на вноските за тях, не се предвижда: общо заболяване и майчинство – 3,5%, безработица – 1,0%. Размерът на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ ще бъде определян, както досега, диференцирано: от 0,4% до 1,1% и изцяло за сметка на работодателя, съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО. Запазват се размерите и съотношението на вноските за фондовете на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване както следва: универсален пенсионен фонд – 5%, при съотношение 2,8% за сметка на осигурителя и 2,2% за сметка на осигуреното лице; професионален пенсионен фонд – 12% за лицата с професии от I категория труд и 7% за лицата, работещи при условията на II категория труд. Вноските са изцяло за сметка на осигурителя.

Запазва се и размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване: 8%, при съотношение 4,8% за осигурителя и 3,2% за осигурените лица.

Осигурителен доход

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 6,6% през 2021 г. спрямо 2020 г. При изготвянето на проектобюджета за 2021 г. отново не са договорени минимални осигурителни прагове по икономически дейности, а увеличението се дължи на по-високия размер на минималния осигурителен доход. Минималният осигурителен доход през 2021 г. ще бъде 650 лева, какъвто е и размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. Промяна ще има и в минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, също в размер на 650 лева за 2021 г.

Минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители остава 420 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица през 2021 г. остава 3000 лева.

Обезщетения от ДОО

Режимът на изплащане на обезщетения за неработоспособност от работодателя се запазва през 2021 г.: първите три работни дни се изплащат от работодателя (в размер на 70% от среднодневното брутно възнаграждение), а от четвъртия работен ден неработоспособност – от НОИ. Периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане е, както през 2020 г., 410 дни. Запазва се и обезщетението за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст – 380 лева.

Периодът за определяне на паричното обезщетение при трудоустрояване заради бременност, кърмене или лечение инвитро в напреднал етап, също се запазва: обезщетението се формира спрямо осигурителния доход на лицата за изминалите 24 календарни месеца преди месеца на трудоустрояването.

Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица е съответно 12,00 лева и 74,29 лева.

По-важните промени в КСО

С преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗБДОО за 2021 г. бе допълнен Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на НС на 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците заради неплатените отпуски, като, освен за 2020 г., размерът на неплатения отпуск, зачетен за стаж, се увеличава и за 2021 г. И през текущата година за трудов и осигурителен стаж ще бъдат зачитани максимум 60 работни дни неплатен отпуск в рамките на една календарна година.

В КСО са предвидени и други промени, свързани с преизчисляването и увеличението на пенсиите, тяхното осъвременяване, предвидените добавки към пенсиите, както и други промени, основно целящи прецизиране на някои текстове в основния осигурителен закон.