Промени в осигуряването през 2022 г.

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 3 април 2023 22242 уникалност: 74.5%

За разлика от предходни години, когато новият бюджет на Държавното обществено осигуряване ( ДОО) влизаше в сила от 1 януари, през 2022 г. се наложи за първите три месеца от годината в сила да остане действащият за 2021 г. бюджет на ДОО. Този период беше необходим, за да се подложат на обсъждане някои детайли в бюджета за 2022 г., а променените параметри влязоха в сила от 01.04.2022 г.

В настоящия материал се прави преглед на промените в осигурителното законодателство, които са приети с новия Закон за Бюджета на ДОО за 2022 г. Новостите са свързани с осигурителните вноски, осигурителния доход, някои обезщетения и други осигурителни плащания, както и други промени, свързани с Кодекса за социално осигуряване (КСО).

I. Осигурителни вноски за Фонд „Пенсии“ на ДОО

През 2022 г. процентите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ се запазват на нивата им от 2021 г. и са, както следва:

 • за III категория труд, родени преди 01.01.1960 г. – 19,8%, при съотношение 11,02% за сметка на работодателя и 8,78% за сметка на служителя;
 • за III категория труд, родени след 31.12.1959 г. – 14,8%, при съотношение 8,22% за сметка на работодателя и 6,58% за сметка на служителя;
 • за I и II категория труд, родени преди 01.01.1960 г. – 22,8%, при съотношение 14,02% за сметка на работодателя и 8,78% за сметка на служителя;
 • за I и II категория труд, родени след 31.12.1959 г. – 17,8%, при съотношение 11,22% за сметка на работодателя и 6,58% за сметка на служителя.

II. Осигурителни вноски за ГВРС

През 2022 г. работодателите отново няма да внасят вноски във фонд „Гарантиране на вземанията от работниците и служителите” (ГВРС). Счита се, че във фонда има натрупани достатъчно средства.

III. Осигурителни вноски за други фондове на ДОО

Законът не предвижда промяна на съотношението между работодател и служител (60/40) за останалите осигурителни фондове, както и на размера на вноските за тях. Нивата остават, както следва:

 • за Фонд „Общо заболяване и майчинство“ – 3,5%, при съотношение за 2,1% за работодател и 1,4% за служител;
 • за Фонд „Безработица“ – 1,0%, при съотношение 0,6% за работодател и 0,4% за служител;
 • за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ – диференцирано от 0,4 до 1,1%, изцяло за сметка на работодателя (съгласно приложение 2а към ЗБДОО).

IV. Осигурителни вноски за фондовете на ДЗПО

Запазват се размерите и съотношението на вноските за фондовете на „Допълнителното задължително пенсионно осигуряване“ (ДЗПО) в:

 • Универсален пенсионен фонд – 5%, при съотношение 2,8% за сметка на осигурителя и 2,2% за сметка на осигуреното лице;
 • Професионални пенсионни фондове:
 • за I категория труд – 12%;
 • за II категория труд – 7%;
 • за Учителски пенсионен фонд – 4,3%.

Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на работодателите, с изключение на морските лица, при които вноските са изцяло за тяхна сметка (т.е. за сметка на самите морски лица).

V. Осигурителни вноски за фондовете на НЗОК

Запазва се и размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване – 8%, при съотношение 4,8% за осигурителя и 3,2% за осигурените лица.

VI. Минимален осигурителен доход

Считано от 1 април, минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват до размера на минималната работна заплата (710 лв.). Така най-ниският минимален осигурителен доход ( МОД) през 2022 г. ще бъде равен на 710 лв. – колкото е размерът на минималната работна заплата от 1 април 2022 г.

Променя се и МОД за земеделските производители и тютюнопроизводители, който вече се изравнява с този на останалите самоосигуряващи се лица (СОЛ) – 710 лв.

За лицата, които не са самоосигуряващи се, за които осигурителният доход е свързан с МОД на СОЛ, се прилага МОД за СОЛ – 710 лв. Това най-често са безработните лица, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски. Също така за служителите, които ползват неплатен отпуск, здравното осигуряване се определя на база МОД за СОЛ.

VII. Максимален осигурителен доход

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица през 2022 г. се увеличава на 3 400 лв.

VIII. Минимална работна заплата

Минималната работна заплата се увеличава до 710 лв., считано от 01.04.2022 г.

IX. Обезщетения от ДОО

През 2022 г. се запазва и режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност от работодателя: първите три работни дни се изплащат от работодателя, в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия работен ден от настъпване на неработоспособността – от НОИ.

Запазва се и периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – до 410 календарни дни. Запазва се и правото на майката при неизползване на отпуска да получава 50% от полагащото ѝ се обезщетение.

Обезщетението за отглеждане на малко дете, след използването на отпуска до 410 календарни дни до навършването на 2-годишната му възраст, се увеличава до размера на минималната работна заплата – 710 лв.

X. Обезщетение за безработица

Отново от 1 април 2022 г. се увеличават и дневният минимален и дневният максимален размер на обезщетението за безработица, съответно 18,00 лв. и 85,71 лв.

XI. Размер на неплатен отпуск, зачетен за стаж

Размерът на неплатения отпуск, който през 2022 г. ще се зачита за трудов и осигурителен стаж, ще бъде до 90 работни дни. До обявяването на извънредно положение и последвалата го извънредна епидемична обстановка този отпуск беше в размер на 30 работни дни за една календарна година. Вследствие на приетия закон за извънредното положение размерът на отпуска беше увеличен до 60 работни дни за 2020 г., а по-късно, с обявяването на извънредна епидемична обстановка,  размерът на този отпуск беше увеличен до 90 дни и остана в същия размер и през 2022 г.

XII. Ново задължение за работодателите

С промените в КСО (чл.5, ал.7, т.4) е въведено ново задължение за работодателите, които наемат служители, полагащи труд от I или II категория. Такива работодатели трябва да представят в ТП на НОИ документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от I и/или II категория труд, придобит при него от лицето, чийто трудов договор е прекратен. Промяната е наложена вследствие на затрудненото категоризиране на труда при пенсиониране на лицата, работещи при условията на I и II категория труд. Досега доказването беше в тежест на работодателите и често минаваше през ревизия от НОИ. Целта е от тук нататък да се улесни категоризирането на труда, за да може да се съкратят сроковете за обработване на документите на лицата, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да се налага да се изчакват доказателства от страна на техните работодатели.

Съдържанието на документите за осигурителен стаж и/или осигурителен доход и/или категория труд и редът за тяхното представяне се определят с инструкция, издадена от управителя на НОИ, която вече е приета и обнародвана в ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г. (Инструкция № 1022-40-2 от 2 март 2022 г. за съдържанието и реда за представяне в Националния осигурителен институт на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд).

Документът, който работодателите трябва да предоставят в НОИ, е УП3 (Удостоверение за осигурителен стаж), в което те задължително трябва да посочат и на кое основание предлагат да бъде зачетен осигурителният стаж. Предложението на работодателя следва да бъде извлечено от разпоредбите на Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране, а представените в НОИ УП3 по този ред ще бъдат използвани за отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите на осигурените лица. Срокът за представяне на УП3 по този ред в НОИ е до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който трудовият договор на служителя е прекратен. Така например, ако на международен шофьор на тежкотоварен автомобил бъде прекратен трудовият договор, считано от 14.04.2022 г., работодателят ще има задължение да подаде УП-3 до 25.05.2022 г.

XIII. Други промени

В КСО са предвидени и други промени, свързани с преизчисляване и увеличение на пенсиите, тяхното осъвременяване, предвидените добавки към пенсиите, както и други промени, основно целящи прецизиране на някои текстове в основния осигурителен закон.