Сборник Базови Примери по Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 юли 2020 6823 уникалност: 100%

Легенда:

:_1_. Основна клауза

:_7_. Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск*

:_32. Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск**

2. Данъчно Задължени Лица

._3_.Кои са Местни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

Пример 1. Местно Физическо Лице

Иван Иванов е физическо лице, което пребивава на територията на България през цялата година. Той притежава къща в град София, където живее със своето семейство и където се намира постоянният му адрес. Иван също така работи и по трудов договор към българско дружество, от което получава ежемесечни доходи.

Тъй като Иван притежава къща в град София, където живее със семейството си, явяваща се негов постоянен адрес, и извършва трудова дейност за българско дружество, той ще се счете за местно лице за България. Причината е, че центърът на жизнените му интереси е пряко свързан със страната. Това са и основните фактори, които се гледат при определяне кога едно лице е местно за съответната страна. Невинаги са кумулативно изпълнени всички условия, но когато повечето от тях са, това натежава върху преценката.

скрито платено съдържание: 65 думи;

Пример 2. Местно Физическо Лице

Джон Джонсън е американски гражданин, който има постоянен адрес и пребивава на територията на България, а също и има сключен брак с българка. Джон работи и по трудов договор към българско дружество на територията на страната.

Въпреки че Джон е американски гражданин, той ще се счете за местно лице за България, тъй като центърът на жизнените му интереси е в страната. А именно – в страната се намира неговото семейството, тук той има постоянен адрес, а също и в България осъществява трудова дейност. Поради тази причина всички доходи, които Джон получава както от България, така и от чужбина, ще бъдат обложени с данък съгласно ЗДДФЛ.

скрито платено съдържание: 43 думи;

._4_.Кои са Чуждестранни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

Пример 3. Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън е физическо лице, което живее в Лондон и пребивава на територията на Великобритания през по-голямата част от годината. Той е музикален артист, който получава доходи от участия в концерти. Във връзка с провеждането на редица концерти на територията на България, организирани от българско дружество, Джон е поканен да вземе участие в тях. За неговото участие ще му бъде изплатен хонорар от 10 000 лв. Концертите ще се проведат за период от два месеца.

скрито платено съдържание: 162 думи;

Пример 4. Чуждестранно Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който живее от няколко години в Амстердам, Холандия, където се намира и неговият постоянен адрес. Там той е основал дружество, опериращо в сферата на IT услугите. Иван притежава и апартамент в София, който при заминаването си от България е отдал под наем на друго физическо лице, от което получава ежемесечни доходи.

скрито платено съдържание: 112 думи;

3. Видове Доходи, Облагаеми Доходи и Облагане на Доходи

._6_.Как се Определя Окончателният Облагаем Доход на Физически Лица.

Пример 5. Определяне на Окончателния Облагаем Доход

Иван Иванов е придобил през 2020 г. следните доходи:

  • Доходи от отдаване под наем на апартамент на друго физическо лице – 12 000 лв.;
  • Доходи от сключен граждански договор през юли 2019 г. – 4 000 лв.;
  • Доходи от продажба на автомобил, придобит през 2012 г. – 10 000 лв.;
  • Доходи от получено застрахователно обезщетение – 1 500 лв.

През цялата 2020 г. Иван е осигуряван върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв. по трудово правоотношение. През годината той е получавал както облагаеми, така и необлагаеми доходи. Облагаемите доходи са доходите от наем и тези от сключения граждански договор (извънтрудови правоотношения).

скрито платено съдържание: 127 думи;

._7_.Как се Определя Данъчната Основа за Всеки Източник на Доход на Физически Лица.

Пример 6. Определяне на Данъчната Основа

Иван Иванов е придобил през 2020 г. следните облагаеми доходи:

  • Доходи от отдаване под наем на апартамент на друго физическо лице – 18 000 лв.;
  • Доходи от сключени граждански договори през 2019 г. – 5 000 лв.;
  • Доходи от продажба на автомобил, който е закупен през същата година. Продажната цена на автомобила е 10 000 лв., докато покупната е 8 000 лв.

През цялата 2020 г. Иван е осигуряван върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв. по трудово правоотношение.

Данъчната основа за облагане с данъци, съгласно ЗДДФЛ, се определя поотделно за всеки придобит доход.

По отношение на доходите от наем – данъчната основа се определя, като от брутния доход се приспаднат 10% нормативно признати разходи. Така получените 18 000 лв. следва да се намалят с 1 800 лв. (10% НПР х 18 000 лв.) и данъчната основа за тези доходи се получава 16 200 лв.

скрито платено съдържание: 194 думи;

._8_.Кои Доходи на Физически Лица НЕ се Включват в Облагаемия Доход.

Пример 7. Доходи, Които Не се Включват в Облагаемия Доход

Иван Иванов през 2020 г. е получавал доходи по трудов договор. През годината той е получил дивидент за 3 000 лв. от дружество Алфа, в което е съдружник – квартален мини маркет, който е учредил с двама свои роднини през 2017 г. Освен това е получил и доходи от участие в Държавната лотария – в размер на 1 000 лв.

скрито платено съдържание: 75 думи;