.161.Санкция за Работодател, Който НЕ Определи Годишния Размер на Данъка за Доходи по Трудови Договори.

       • Работодател по основно трудово правоотношение, който не изпълни задължението си за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения, се наказва с глоба или парична санкция в размер до 500 лв., а при повторно нарушение – в размер до 1 000 лв.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник