.160.Санкция за Неподаден Годишен Отчет за Дейността към Годишната Данъчна Декларация на Физически Лица.

       • Физически лица, извършващи стопанска дейност, в т.ч. еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ, които, заедно с годишната си данъчна декларация, не представят или със закъснение представят годишен отчет за дейността, се наказват с глоба в размер до 500 лв., а при повторно нарушение – в размер до 1 000 лв., освен ако не подлежат на по-тежко наказание.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник