.158.Санкция за Неиздадено, при Поискване от Физическо Лице, Удостоверение за Получен Доход.

       • Данъчно задължено лице – платец на доход (работодател/възложител), което, при поискване, не издаде на получател на доход (физическо лице) удостоверение за получения доход, се наказва с глоба или парична санкция в размер до 250 лв., а при повторно нарушение – в размер до 500 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание. Глобата се налага поотделно за неиздаден документ към всяко отделно лице (служител).

       (чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник