.157.Санкция за Неудържан или Невнесен Данък Върху Доходи на Физически Лица.

       • Данъчно задължено лице – платец на доход (работодател), което не удържи или не внесе в срок дължим данък, се наказва с глоба или парична санкция в размер до 1 000 лв.,  а при повторно нарушение – в размер до 2 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник