.156.Санкция за Неиздаден Приходен Документ от Физическо Лице.

       • Физическо лице, което не издаде приходен счетоводен документ (различен от фискален бон) за получени доходи от наем, от предоставени за ползване права/имущество или от друга стопанска дейност, която не се извършва в търговски обект, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – в размер от 200 до 1 000 лв. Глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.

       (чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник