.155.Санкция за Недекларирани или Невярно Декларирани Суми от Физическо Лице за Получени и Предоставени от Него Заеми.

         • Физическо лице, което не декларира или невярно декларира предоставените и получени заеми от трети лица, различни от финансови институции, се наказва с глоба в размер на 10% от недекларираните суми, а при повторно нарушение – в размер на 15%, освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

       (чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник