.154.Санкция за Неподадена в Срок Данъчна Декларация на Физическо Лице. Санкция за Декларирани Неверни Данни в Декларация на Физическо Лице.

         • Данъчно задължено лице, което не подаде в срок данъчна декларация, се наказва с глоба или парична санкция в размер до 500 лв., а при повторно нарушение – в размер до 1 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

       • Данъчно задължено лице, което декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до освобождаване или намаляване на данъка, се наказва с глоба или парична санкция до 1 000 лв., а при повторно нарушение – в размер до 2 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник