.153.Кой Издава Актовете за Нарушения по ЗДДФЛ и Как се Изпълняват и Обжалват.

         • Актовете за установяване на нарушенията по закона, както и наказателните постановления, се съставят и издават от НАП.

       • Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН).

       • За налагане на административните наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

            (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник