.152.Какви Справки Предоставя МВР на НАП за Установяване Дали Едно Физическо Лице е Местно или Чуждестранно.

       • При поискване от НАП, МВР предоставя необходимата информация за установяване дали едно физическо лице е местно или чуждестранно.

       • До 15 декември всяка година МРРБ предоставя на НАП актуални данни за населението – по настоящ адрес, обобщени по населени места.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник