.151.Какви Справки се Изготвят за Доходи по Трудови Договори на Лица от ЕС.

       •  Работодателите предоставят на НАП информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, които са местни за държава от ЕС.

       • Информацията се предоставя само по електронен път – в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите.

       (чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник