.150.Какви Справки се Изготвят за Изплатени Застраховки на Лица от ЕС.

       • Застрахователите предоставят на НАП информация за изплатените застрахователни обезщетения по настъпили застрахователни събития по застраховки Живот в полза на лица, които са местни за държави от ЕС.

       • Информацията се предоставя в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите.

       (чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник