.149.Какви Справки се Изготвят за Начислени и Изплатени Пенсии на Физически Лица от ЕС.

       • Пенсионноосигурителните дружества предоставят на НАП информация за пенсиите, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, които са местни за държави от ЕС.

       • Информацията се предоставя в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите.

       (чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник