.148.Какви Справки се Изготвят за Физически Лица от ЕС за Техни Доходи от Недвижимо Имущество и по Договори за Управление.

       • Предприятията и самоосигуряващите се лица, които са платци на доходи, предоставят на НАП информация за изплатени доходи по наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за изплатените доходи по договори за управление и контрол, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, които са местни за държави от ЕС.

       • Информацията се предоставя веднъж годишно, заедно с декларацията за удържания и подлежащ на внасяне данък за четвъртото тримесечие на годината – до 31 януари на следващата година.

       (чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник