.147.Какви Справки Изготвят Платците на Доходи на Физически Лица.

       • Предприятията и самоосигуряващите се лица, които са платци на доходи, изготвят справка за следните изплатени през годината доходи на физически лица:

            - от друга стопанска дейност;

     - от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

     - от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

     - от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

     - от лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите от банкови сметки;

     - от производствени дивиденти от кооперации;

     - от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;

     - от всички други източници, които не са изрично посочени в закона;

     - подлежащи на облагане с окончателен данък:

-- доходите на чуждестранни лица с източник в България от:

  --- обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

                                    --- стипендии за обучение в страната и чужбина;

  --- лихви, в т.ч. по лизинг, с изключение на лихви по държавни или общински облигации от ЕС и ЕИП;

  --- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, в т.ч. и вноски по договор за оперативен лизинг;

  --- възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;

  --- авторски и лицензионни възнаграждения;

  --- възнаграждения за технически услуги;

  --- награди и възнаграждения за дейност, извършена в България от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, в т.ч. когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице – като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници;

  --- управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия;

  --- доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;

  --- получени вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество;

  --- продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове.

                        -- дивиденти в полза на едноличен търговец;

         -- дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

         -- дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно физическо лице от източник в чужбина;

         -- облагаемият доход от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове;

         -- брутният доход от допълнително доброволно осигуряване;

         -- брутният доход от доброволно здравно осигуряване;

         -- брутният доход от застраховки Живот;

         -- брутният доход от продажба на движимо имущество за вторични суровини (за скрап);

         -- доходите от наем на етажна собственост;

         -- доходите от лихви по банкови сметки и доходи от лихви на член-кооператори – за предоставен лихвен заем на кооперация.

     - от прехвърляне на права или имущество, с изключение на доходите от разпореждане с финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар;

     - доходите в случаите, когато превишават 5 000 лева годишно, от:

         -- разпореждане с финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар;

         -- допълнително доброволно осигуряване;

         -- лихви и отстъпки от официално емитирани облигации;

         -- печалби от хазартни и други игри на случаен принцип;

         -- рента и аренда на земеделска земя.

       • При преобразуване или прехвърляне на предприятие, справката се изготвя от правоприемника.

       • Доходите от:

     - дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

     - дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно физическо лице от източник в чужбина,

       се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на дивидента или за начисляване на ликвидационния дял.

       • Доходите от скрито разпределение на печалбата се включват в справката за годината на начисляване на сумите.

       • Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество се включват в справката за годината на прехвърлянето.

       • Справката се предоставя само по електронен път, към ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода, в срок до 28 февруари на следващата година, а при заличаване или прекратяване – справката се подава в срок до 30 дни от заличаването или прекратяването на дейността.

       • Когато платец на доход е изплатил през годината доходи на повече от 5 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител.

       • В срок до 28 февруари на следващата година, работодателите предават по електронен път справка на НАП за изплатените през изтеклата годината доходи по трудови договори, в т.ч. за удържаните данъци и задължителни осигуровки и за предоставените данъчни облекчения.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник