.146.В Какъв Срок се Издава Служебна Бележка от Платец на Доходи, Който Удържа и Внася Данъка.

       • При поискване, в срок до 14 дни предприятие или самоосигуряващо се лице издава служебна бележка за изплатения и удържан доход и/или осигуровки на физическо лице, което не е самоосигуряващо се, за доходите от:

            - авторски и лицензионни възнаграждения;

     - продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството, но само когато са продадени от техния автор;

            - изпълнения на артист-изпълнители;

            - занаятчийски изделия;

            - наеми;

            - франчайз или други предоставени права;

            - обезщетения или неустойки за пропуснати ползи;

            - лихви, в т.ч. по лизинг, с изключение на лихвите по банкови депозити;

            - производствени дивиденти от кооперации;

            - упражняване на права върху интелектуална собственост по наследство;

            - други услуги по граждански договор.

       (чл.**, ал.*; ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник