.145.В Какъв Срок се Издава Служебна Бележка от Работодател за Изплатен Доход и Удържани Данъци и Осигуровки.

       • При поискване от служител, в срок до 14 дни работодателят издава служебна бележка за изплатения му през годината доход и удържания му данък и задължителни осигуровки.

       • Когато служебната бележка се издава от работодател по основен трудов договор към 31 декември, се посочва удържаният или възстановен на лицето данък във връзка с данъчни облекчения, свързани с:

            - намалена работоспособност;

            - лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;

            - лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;

            - дарения;

            - отглеждане на деца;

            - отглеждане на деца с увреждания.

       • При прекратяване на дейността на работодател, който няма правоприемник, служебната бележка се издава от лицето, което го е представлявало последно, или от поделението на НОИ, в което са предадени за съхранение разплащателните ведомости и приложенията към тях.

       (чл.**, ал.*, ал.*; ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник