.144.Как се Определят Задълженията на Физически Лица при Сделки Между Свързани Лица и Отклоняване от Данъчно Облагане.

       • При определяне на задълженията на физически лица в случаите на:

     - сделки между свързани лица;

     - сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и необходимост от прилагане на пазарни цени;

     - трансфери, свързани с определена база;

     - лихви по финансов лизинг,

       се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане по ЗКПО.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник