.142.Кога Физически Лица Могат да Ползват Данъчен Кредит за Данъци върху Доходи, Платени в Чужбина.

       • При определянето на данъка върху дохода, местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от компетентни органи.

       • Данъчен кредит се ползва и за всички данъци върху дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, изплатени и от източници в чужбина, които са наложени в чужбина от компетентни органи. В този случай данъчният кредит се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно и се ограничава до сумата на българския данък върху доходите, който би бил дължим върху тези доходи с източник в чужбина, ако се прилагаше към местен доход.

       • При необходимост, министърът на финансите може да:

     - определя кои данъци са идентични или подобни на данъка върху доходите на физическите лица;

     - уточнява произхода и конкретния размер на местните или чуждестранните доходи, получени от съответен източник;

     - не признава ползването на данъчен кредит за онези чуждестранни данъци, с които кредитът е неправомерно увеличен.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник