.141.Международните Договори и Спогодби се Прилагат с Предимство пред ЗДДФЛ.

       • Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от България, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник