.140.Как Физическите Лица Документират Своите Доходи.

       • Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално касово устройство, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.

       • Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават касова бележка от фискално касово устройство, издават документ за следните придобити от тях доходи:

            - от друга стопанска дейност; и

     - от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество,

            който документ трябва да съдържа следните реквизити:

                        -- наименование и номер на документа;

                        -- дата на издаване;

         -- име, адрес, единен граждански номер (или личен номер на чужденец) на издателя и получателя;

         -- предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

       Това не се прилага за доходи, при придобиването на които платецът на дохода издава предвидения в закона документ (служебна бележка или сметка за изплатени суми) или доходът е обложен с окончателен данък, както и за доходи от рента и аренда.

       (чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник