.139.Как се Ползват Данъчните Облекчения за Физически Лица. Какви са Условията, за да се Ползват Данъчни Облекчения за Физически Лица.

       • Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишната данъчна декларация, към която се прилагат доказателства за всички облекчения, освен за тези, които вече са били предоставени пред работодателя по основно трудово възнаграждение и облекченията са използвани при изплащане на трудовото възнаграждение.

       • Данъчните облекчения се ползват при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаването на годишната данъчна декларация.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник