.138.В Каква Последователност се Ползват Данъчните Облекчения.

       • Данъчните облекчения за:

            - лица с 50 и над 50% намалена трудоспособност;

            - лични вноски за допълнително доброволно осигуряване;

            - лични вноски за доброволно здравно осигуряване;

            - лични вноски по договори за застраховки Живот;

            - лични вноски за недостатъчен стаж при пенсиониране;

            - отглеждане на деца и деца с увреждания,

       се ползват в следната последователност:

                        -- годишната данъчна основа от доходи по трудови правоотношения;

         -- годишната данъчна основа от доходи от стопанска дейност в лично качество;

         -- годишната данъчна основа от доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

         -- годишната данъчна основа от доходи от прехвърляне на права или имущество;

         -- годишната данъчна основа от доходи от други източници;

         -- годишната данъчна основа от доходи като едноличен търговец.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник