.137.Какви са Данъчните Облекчения за Физически Лица за Безкасови Плащания.

       • Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, ако получават всички свои доходи по банков път и 80% от тях са изразходвали и разплатили по безкасов път. Данъчното облекчение е в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 500 лв.

       (чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник