.136.Какви са Данъчните Облекчения за Отглеждане на Дете с Увреждания.

       • За родители, настойници и други лица, които отглеждат дете с 50 и над 50% увреждания, общата годишна данъчна основа се намалява с 2 000 лв.

       Данъчното облекчение се ползва само от единия родител, а ако го ползват и двамата, те солидарно дължат неправомерно ползваното данъчно облекчение.

       (чл.*** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник