.134.Какви са Данъчните Облекчения за Направени Дарения.

       • Сумата на общата годишна данъчна основа се намалява с направените през годината дарения, както следва:

            - До 5%, когато дарението е в полза на:

                        -- националните центрове по проблемите на общественото здраве;

                        -- националната експертна лекарска комисия ( НЕЛК);

                        -- здравните кабинети в детски градини, училища и социални домове;

                        -- лечебни заведения;

         -- социални услуги (съгласно Закона за Социалните Услуги), както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“;

         -- детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;

         -- бюджетни предприятия;

         -- регистрирани в страната вероизповедания;

         -- специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;

         -- Българския Червен кръст; (виж пример ***)

         -- културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който България е страна;

         -- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за Меценатството;

         -- фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”;

         -- комуни за лечение на наркозависими;

         -- детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

            - До 15% за дарение за културата; (виж пример ***)

     - До 50%, когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса – за лечение на деца, или в полза на Център за асистирана репродукция.

       • Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от сумата на общата годишна данъчна основа.

       • Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, ако то е станало до три месеца преди датата на дарението, а в противен случай е по пазарна цена/оценка.

       • Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените по-горе лица, установени в друга държава от ЕС или ЕИП.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник