.133.Какво е Данъчното Облекчение за Платен Недостигащ Осигурителен Стаж при Пенсиониране.

       • Сумата на общата годишна данъчна основа се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за натрупване на недостигащ осигурителен стаж при пенсиониране (но не повече от 5 години стаж), съгласно КСО.

(чл.** от ЗДДФЛ)

(виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник