.132.Какво е Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Направени Доброволно Здравно Осигуряване и Застраховки Живот.

       • Сумата на месечната данъчна основа за доходите от се намалява с направените през месеца лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски по договори за застраховки Живот, в общ размер до 10% от сумата на месечната данъчна основа.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник