.131.Какво е Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Направено Допълнително Доброволно Осигуряване.

       • Сумата на месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, в общ размер до 10% от сумата на месечната данъчна основа.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник