.127.Какви са Данъчните Облекчения за Отглеждане на Деца.

       • Местните физически лица и физически лица от държави в ЕС и ЕИП, които са установени в България, ползват данъчно облекчение за отглеждане на дете в качеството си на родител, настойник и т.н. (един от двамата), като от общата годишна данъчна основа приспадат:

            - 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

            - 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

            - 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

       Данъчното облекчение се ползва само от единия родител, а ако го ползват и двамата – те солидарно дължат неправомерно ползваното данъчно облекчение.

       (чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник