.126.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Лихви, Награди, Субсидии, Скрап и Други Източници.

       • С окончателен данък се облага брутната сума от:

            - получените лихви по банкови сметки на местни физически лица;

            - от получените лихви на член-кооператори, за предоставен лихвен заем на кооперация;

     - получените парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; (виж пример ***)

     - доходите на физическа лица, които не са регистрирани като земеделски производители, за субсидиите и помощите, които получават.

       • С окончателен данък се облагат доходите от наем на етажна собственост.

       • С окончателен данък се облага брутният доход от продажба на движимо имущество за вторични суровини (за скрап).

       • Окончателният данък се удържа и се внася от платеца на дохода до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, а данъкът върху дохода от лихви по банкови сметки се внася в края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.

       (чл.**, ал.**, ал.**, ал.**, ал.**, ал.** и ал.**; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)           

Виж в контекста на целия сборник