.125.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Доброволно Пенсионно и Здравно Осигуряване и Застраховки Живот.

       • С окончателен данък се облага брутната сума на доходите от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки Живот, придобити на датата на:

            - обратно получаване на внесените суми за застраховки Живот; (виж пример ***)

     - обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване, с изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице, при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи;

     - получаване на внесените суми за допълнително доброволно осигуряване преди придобиване право на допълнителна пенсия;

     - прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице;

     - промяна на застрахователния договор, за който лицето е ползвало данъчно облекчение, в договор, за който не може да се ползва облекчение;

     - усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато застраховка Живот се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.

       • Не се облагат с окончателен данък доходите, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение от лицето.

       • Окончателният данък се удържа и се внася от платеца на дохода до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

       (чл.**, ал.* и ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник