.124.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Замяна на Акции и Дялове във Връзка с Преобразуване на Дружества.

       • С окончателен данък се облагат доходите, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове:

     - от местни физически лица – при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества, за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина; (виж пример ***)

     - от местни физически лица – при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина, за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;

     - от чуждестранни физически лица – при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества, за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина.

       • Облагаемият доход се определя към момента на замяната и е положителната разлика между на придобитите при замяната акции/дялове и цената на придобиване на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество. Пазарната цена се приема за цена на придобиване при последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество.

       • Окончателният данък се удържа и се внася от платеца на дохода до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

       (чл.**, ал.*, ал.* и ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник