.123.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

       • С окончателен данък се облагат доходите от:

            - дивиденти в полза на едноличен търговец;

            - дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

                        -- местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

                        -- местно физическо лице от източник в чужбина.

       • Данъкът за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. (виж пример ***)

       • Данъкът за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутния размер на скрито разпределената печалба.

       • Данъкът за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и цената на придобиване на дела в дружеството/кооперацията. (виж пример ***)

       • Окончателният данък се удържа и се внася от платеца на дохода до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода.

       (чл.**, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник