.121.Кои Доходи на Чуждестранни Физически Лица се Облагат с Данък Върху Доходите.

       • С окончателен данък, дори и доходът да е необлагаем, се облагат следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:

     - неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци, чрез място на стопанска дейност или определена база в България; (виж пример ***)

     - обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

     - стипендии за обучение в страната и чужбина; (виж пример ***)

     - лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава от ЕС или ЕИП; (виж пример ***)

     - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително получените вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост; (виж пример ***)

     - възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;

     - авторски и лицензионни възнаграждения; (виж пример ***)

     - възнаграждения за технически услуги; (виж пример ***)

     - награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице – като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници; (виж пример ***)

     - доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия; (виж пример ***)

     - доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество; (виж пример ***)

     - получени вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;

     - доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна във връзка с преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове. (виж пример ***)

       • Не се облагат с окончателен данък необлагаемите доходи, които са начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава от ЕС или ЕИП.

       • Окончателният данък се определя:

            - върху брутната сума на начислените/изплатените доходи; (виж примери от 111 до 118)

     - върху положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване, намалена с 10% за разходи при прехвърляне на недвижимо имущество; (виж пример ***)

     - върху положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на ценни книжа. (виж пример ***)

       • Окончателният данък се удържа и се внася от платеца на дохода:

     - до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода, ако платецът е предприятие;

     - до края на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода, ако платецът е самоосигуряващо се лице.

       (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж примери ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник